ระบบ e-Petition สถาบันพระบรมราชชนก

          สถาบันพระบรมราชชนก ได้เปิดให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทาง ให้บุคคลทั่วไป ได้สามารถแสดงความคิดเห็น โดยสามารถ ร้องเรียน มายังหน่วยงานของสถาบันพระบรมราชชนก ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วใน การรับทราบปัญหา ไปดำเนินการ หรือตอบข้อซักถาม ได้อย่างรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกๆ เรื่องร้องเรียน จะได้รับการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้า ในการตอบข้อซักถาม หรือ แก้ไขปัญหา โดยผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถตรวจสอบความคืบหน้า ในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างเป็นขั้นตอน และโดยสะดวก


                                         -------------------------------------------------------------


เงื่อนไขการบริการ
เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด สถาบันพระบรมราชชนก จึงต้องกำหนด
เงื่อนไขการบริการ และขั้นตอนการใช้บริการ อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้ารับการบริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      - เป็นบุคคล ที่มีข้อเสนอแนะหรือเดือดร้อน และมีความประสงค์ จะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน จริงๆ
      - เรื่องที่ร้องเรียน เป็นเรื่องจริง ที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแส หรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ บุคคลอื่น
      - สถาบันพระบรมราชชน ต้องสามารถติดต่อ กลับไปยัง ผู้เข้าใช้บริการ ได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง อย่างน้อยที่สุดก็ด้วยการรับส่ง E-Mail
* การแจ้งเรื่องร้องเรียน ต้องสมัครสมาชิก่อน และจะต้องทำการ Login ก่อนการใช้งาน